--

 

T A G G Y Ű L É S

-2012.08.25. -  

Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Üzletrész-képviselők!
A Zalai Témautak Nonprofit Kft 2012. szeptember 10-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel Pacsán, a Gyerekjóléti központ 1. emeleti tanácstermében tartja következő TAGGYŰLÉST!

Napirend:
1. Tájékoztató a Kft jelenlegi helyzetéről
Előadó: Góra Balázs ügyvezető
2. Döntés, a 30/2012. (III.24.) VM rendelet alapján, a LEADER HACS-ként korábbi támogatási összegből vásárolt eszközök térítés nélküli átadásáról az újonnan alakult LEADER HACS javára.
Előadó: Góra Balázs ügyvezető
3. Tájékoztató a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület helyzetéről
Előadó: Góra Balázs ügyvezető
4. Egyebek

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az SZMSZ rendelkezéseinek értelmében határozatképtelenség esetén a taggyűlést 2012. szeptember 10-én 17:30 órai kezdettel ugyan azon a helyen és változatlan napirendi pontokkal ismételten összehívom!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A taggyűlés meghívója Meghívó

Melléklet A 2. sz. napirendi pont anyaga

 

 

T A G G Y Ű L É S

-2012.05.20.-  

Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Üzletrész-képviselők!
A Zalai Témautak Kft 2012. május 15-én megtartott taggyűlése úgy határozott, hogy 2012. június 06-án (szerda) 17:00 órai kezdettel Nagykapornakon, a Faluház kis-tanácstermében tartja következő TAGGYŰLÉST!

Napirend:
1. Tájékoztató a tagi kölcsönök folyósításával kapcsolatban
Előadó: Góra Balázs
2. Döntés a Társaság további működéséről
3. Egyebek

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Felhívju a figyelmüket, hogy a Taggyűlésre külön meghívót nem küldünk!

Tagi Kölcsönszerződés Tagi kölcsönszerződés minta

 

F I G Y E L E M !

-2012.05.04.-

A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI.10.) VM rendelet alapján a nonprofit gazdasági társasági formában működő helyi akciócsoportok jogcíme 2012. április 30-án visszavonásra került.
Felhívjuk tisztelt tagjaink, pájázóink, partnereink figyelmét, hogy 2012. május 04-étől a munkaszervezet irodája zárva tart! A munkaszervezetet csak a 0630/9461447-es telefonon, vagy a gora.balazs@zalaitemautak.hu e-mail címen tudják elérni! Kérjük, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel a fentiek szerint keressenek meg minket!
Köszönjük!

 

BOLGÁR VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKEMBEREK LÁTOGATÁSA A ZALAI TÉMAUTAK LEADER HACS-NÁL

-2012.02.22.-

A Bolgár Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER ügyekkel foglalkozó szakembereiből álló 10 fős delegáció látogatott Zala Megyébe, 2012. február 21-én a Zalai Témautak Nonprofit Kft-hez. A delegáció 4 országban (Ausztria, Magyarország, Szlovéni, Olaszország) tájékozódik a LEADER program végrehajtásának gyakorlati tapasztalatairól. Ezen a napon Budapesten a Vidékfejlesztési Minisztériumban és az MVH-ban tettek látogatást, majd ezt követően érkeztek a megyébe. Bulgáriában kb 14 akció csoport működik és a körút fő célja, hogy azokban az országokban tájékozódjanak ahol az adott ország egész területén működik a program! A megbeszélés jó légkörben zajlott, melyen részt vett Fatér Szabolcs és Tóth Krisztián a MVH –NYD-RIK osztályvezetői, illetve Bóbics József a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület elnöke és Komlósi Edit a Pacsai Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő intézet vezetője is. A találkozó kapcsolatfelvétellel zárult és a továbbiakban keressük a lehetőséget a bolgár vidékfejlesztőkkel történő együttműködés kialakításában!


Zalai Hírlapos cikk A Zalai Hírlap 2012. február 22-ei számában megjelent cikk.

 

-2011.12.30.-

Minden kedves Tagunknak, partnerünknek, leendő partnerünknek eredményekben gazdag, nyertes pályázatokban bővelkedő, boldog Új Esztendőt kívánunk!

 

MEGALAKULT A ZALAI TÉMAUTAK
VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET!

-2011.11. 02.-

2011. október 27-én Pacsán, 38 fő részvételével megalakult a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület!
Az alakuló ülésen a jelenlévő alapítók egyhangúlag fogadták el az egyesület nevét, célkitűzéseit, alapító okiratát, illetve megválasztották a 12 tagú elnökséget, a Döntéshozó Testületet, és a Felügyelő Bizottságot is. Az egyesület elnökének Bóbics Józsefet, alelnököknek Mázsa Ferencet és Góra Balázst választották.
Az alakuló ülés elfogadta a Helyi Vidékfejlesztési startégiát is!
Az egyesület bejegyzése folyamatban van!

 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A LEADER PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJÉT!

-2011.10. 21.-

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 119/2011 (X. 21.) számú Közleménye, a LEADER pályázat benyújtási időszakának meghosszabbításáról.
Az Irányító Hatóság az ügyfelek érdekét és az esélyegyenlőséget szem előtt tartva a pályázat benyújtási időszakot 2011. november 15-ig meghosszabbítja. Az erről szóló rendeletmódosítást az Irányító Hatóság már kezdeményezte.


A közlemény szövege A közlemény szövege

 

MEGJELENT AZ MVH 156/2011. (IX.28) SZÁMÚ KÖZLEMÉYNE!

-2011.10. 06.-

Felhívjuk Tisztelt pályázóink figyelmét, hogy megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2011 (IX.28.) számú közleménye, mely a 149/2011. (IX. 20.) közleményt több pontban is módosítja!


A közlemény szövege A közlemény szövege

 

MEGJELENT AZ MVH 149/2011. (IX.20) SZÁMÚ KÖZLEMÉYNE!

-2011.09.22.-

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (ix. 20.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeirŐl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihírdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről és a támogatás igénybevételének részletes rendjét határozza meg, a támogatás igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványokat rendszeresíti.


A közlemény szövege A közlemény szövege

 

LEADER PÁLYÁZATOK 2011. ÉVI ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

-2011.09. 13.-

A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az elektronikus benyújtásból fakadóan pályázatot csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akiket az MVH-nál vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek, rendelkeznek MVH regisztrációs számmal!
Az MVH regisztrációs szám igényléséhez szükséges nyomtatványt (G001) innen lehet letölteni!

A benyújtás módja szerint az alábbi esetek lehetségesek:
1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek, akik maguk nyújtják be elektronikusan a pályázataikat.
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek és a cég, szervezet besorolású ügyfelek, akik más természetes személy útján nyújtják be a pályázatukat. Ebben az esetben meghatalmazást vagy technikai közreműködést kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen.

Meghatalmazás
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak értelmében az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat.

Meghatalmazott bármely természetes személy lehet, aki
1. MVH ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik, (ha még nincs, akkor a G001 számú nyomtatványon kell kérelmezni a MVH illetékes megyei kirendeltségén) valamint
2. ügyfélkapus bejelentkezéssel rendelkezik, (ha még nincs, akkor a helyi okmányirodában lehetigényelni).
3. A meghatalmazott a későbbiekben nem vehet részt az általa beadott pályázat A1-A2 ügyintézésében (adminisztratív teendőket elláthat)
Meghatalmazást a pályázat kitöltését megelőzően kell az elektronikus felületen kitölteni, elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Valamint, legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően 20 nappal kell eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére!
A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás az MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül!
A kitöltési segédletet a meghatalmazáshoz innen tölthető le!

 

A IV. TENGELYES PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ A HBB ELŐZETES TÁMOGATÓ NYILATKOZATA KELL!

-2011.08.10.-

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet értelmében a LEADER pályázatok benyújtása során meg kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a pályázónak a Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon előzetesen be kell nyújtania a területileg illetékes LEADER HACS-hoz, melyet a LEADER HACS HBB-je a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál. Döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak. A HBB eljárással kapcsolatos, az ügyfél számára legfontosabb tudnivalókat a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza!
A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele!
A projekt javaslat elkészítésére, a HBB támogató nyilatkozat beszerzésére, a pályázat elkészítésére és az egyéb kötelező mellékletek beszerzésére a Felhívás megjelenésétől számítva 60 nap áll a pályázók rendelkezésére!
FIGYELEM!
A kisértékű projektre benyújtott projekt adatlapokat a HBB-nek legkésőbb 2011. szeptember 05-éig kell benyújtani!
A nem kisértékű projektre benyújtott projekt adatlapokat a HBB-nek legkésőbb 2011. szeptember 29-éig kell benyújtani!

PROJEKT ADATLAP

Kérjük, hogy az adalapokat pontosan töltsék ki és írják rá adószámukat is!
Köszönjük!

 

Dokumentumok A LEADER pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok
Frissítve: 2011.08.12.

 


 

MEGJELENT A LEADER HIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRÓL SZÓLÓ MVH KÖZLEMÉYN!

-2011.08.05.-

A Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) közleménye az Európai Mezgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirŐl szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), valamint az Európai Mezgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérŐl.

Figyelem!
A Vhr. 16/B. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kifizetési kérelmet 2011. július 1-jétől 2011. december 31-ig lehet benyújtani. Mindezek alapján a kifizetési kérelmet legkorábban 2011. július 1-jén, legkésőbb - mivel 2011. december 31. és 2012. január 1. munkaszüneti napra esik - 2012. január 2-án adhatja postára!

 

A rendelet szövege A rendelet szövege

 

MEGJELENT AZ ÚJ LEADER RENDELET!

-2011.08.03.-

A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tol nyújtandó támogatások részletes feltételeirol.

 

A rendelet szövege A rendelet szövege

 

2011-től a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

-2011.06. 01.-

A vidékfejlesztési miniszter 44/2011. (V. 26.) VM rendelete az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tol nyújtandó támogatások részletes feltételeirol

 

A rendelet szövege A rendelet szövege

 

2011-től a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

-2011.05. 07.-

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 33/2011. (IV. 28.) VM rendelete az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tol nyújtandó támogatások részletes feltételeirol.

 

A rendelet szövege A rendelet szövege

ELŐZETES TÁMOGATÁSI RANGSOR AZ ÚMVP III. TENGELY MÁSODIK KÖRÖS PÁLYÁZATAIBAN

-2011.04. 07.-

A Zalai Témautak Nonprofit Kft Döntéshozó Testülete 2011. április 06-ai ülésén döntött az ÚMVP III. tengely második körös pályázatainak előzetes támogatási rangsoráról!
A befogadott 33 pályázat mindeggyikét támogatta a testület, ami azt jelenti, hogy ha az Irányító Hatóság elfogadja az előzetes rengsort, akkor 223.367.010,- Ft kerülhet kiosztásra.
A támogatottak köréről az IH döntése és a rendelet megjelénése után tudunk tályékoztatást adni!

 

MEGJELENT A LEADER TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY!

-2011.04.05.-

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről.
Felhívjuk a figyelmet a Vhr. és a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt, tekintettel az esetleges jogszabály módosításokra, valamint arra, hogy az MVH közlemény csak kivonatosan tartalmazza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket! Továbbá a beadási határidő (postára adás dátuma) 2011. április 01-május 02.!
Bővebb információt a rendeletről és a szükséges dokumentumokról a www.mvh.gov.hu oldalon találhatnak!

 

BŐVÜLT A LEADER FORRÁS

-2011.03.21.-

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye
A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER fejlesztési intézkedések finanszírozásának kiegészítéséről

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 2011. évi felülvizsgálata során az ÚMVP Irányító Hatóság a LEADER Helyi Akciócsoportok számára lehetőséget nyújt a LEADER (ÚMVP IV. tengely) fejlesztési intézkedések finanszírozásának kiegészítésére a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben a LEADER Helyi Akciócsoportok számára nem allokált forrás egy részének rendelkezésre bocsátásával. A 2011. évi HVS felülvizsgálat során tervezhető, a 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletben a LEADER HACS számára rendelkezésre bocsátott LEADER (ÚMVP IV intézkedéscsoport) forrást kiegészítő forrás HACS szerinti bontását a Közlemény melléklete tartalmazza.
A 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletben nem allokált LEADER (ÚMVP IV. tengely) tartalék forrás 2011-ben nem felhasználható része a 2012. évi HVS felülvizsgálat során lesz felhasználható a HVS LEADER intézkedéseinek tervezésére, megvalósítására.
A források HVS keretében történő allokációjának módjára az ÚMVP IH által kiadott, a HVS felülvizsgálat folyamatát szabályozó közlemény és egyéb útmutatók tartalmaznak rendelkezéseket.
A Zalai Témautak Nonprofit Kft, mint LEADER Helyi Akciócsoport által a 2011. évi HVS felülvizsgálat során allokálható a 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletben allokált LEADER (IV. tengely) fejlesztési forrást kiegészítő összeg 88.708.282,- FT.

 

 

 

ÚMVP

I. tengely
II. tengely
III. tengely
IV. tengely

 

Hasznos linkek:


 

A Zalai Témautak Nonprofit Kft  2011-ben felülvizsgált és elfogadott Helyi Vidékfejlesztési Startégiája

 

websas.hu